Cíle

Vzájemné soužití Čechů a Němců bylo a dosud je poznamenáno mnohými dějinnými událostmi a z nich vyplývajícími nejasnostmi. Jedním z důvodů těchto skutečností je také to, že v minulosti došlo k násilnému roztrhání řady cenných archivních souborů, které jsou v současné době deponovány v českých a bavorských státních archivech.

Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují společný přeshraniční projekt, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku. Dojde k tomu pomocí rozsáhlé digitalizace, resp. pomocí digitálních médií (společná webová prezentace a virtuální rekonstrukce na internetu).

V českých archivech je uloženo mnoho archivních fondů, jež se vztahují k sudetoněmeckým dějinám a dějinám bavorského příhraničí. Na druhé straně Bavorský státní ústřední archiv v Mnichově převzal do úschovy fondy Sudetoněmeckého archivu, které obsahují spoustu archiválií původem z dnešního území České republiky, jež se s odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce dostaly za hranice. Jedná se o archiválie městských a obecních archivů, fotografie, archivy šlechtické a církevní provenience, obecní, farní a školní kroniky a jiné archiválie místního a regionálního významu. Ze Státního archivu v Amberku jsou do projektu zařazeny také listiny z archivu kláštera ve Waldsassenu, který má nadregionální charakter a je obzvlášť pro české příhraničí velmi zajímavým archivním souborem.

Realizací projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“ dojde po 65 letech od ukončení 2. světové války k opětovnému spojení k sobě patřících archiválií do jednoho alespoň virtuálního celku, jenž zároveň umožní vytvářet digitální reprodukce, z kterých se vyhotoví pracovní kopie archiválií, jež se následně zveřejní prostřednictvím tohoto webového serveru široké veřejnosti, vědeckému světu a regionálním badatelům. Společnou prací archivářů, historiků a dalších odborníků budou v archivech na obou stranách také intenzivněji než dosud zpracovávány dosud nezveřejněné, „neznámé“ archiválie, tzv. bohemika a sudetika.

Realizace tohoto projektu významně přispěje k rozvoji česko-německých vztahů, vytvoří však také vzorovou prezentační základnu pro odbornou meziarchivní komunikaci, komunikaci historických pracovišť a také dalších odborných a vědeckých zařízení.