Jste zde

StAAm, Staatseigene Urkunden

Archiv

Zkratka archivu: 
StAAm
Oddělení archivu: 
StA Amberg

Fond

Název fondu: 
Staatseigene Urkunden
Údaje o fondu: 
Staatseigene Urkunden
Popis fondu: 
Der Selektbestand "Staatseigene Urkunden" wurde im 19. Jahrhundert im Staatsarchiv Amberg gebildet und umfasst sowohl Originalurkunden als auch Urkundenabschriften, die aus Akten entnommen wurden oder durch Schenkung oder Kauf in das Archiv gelangten.
Rozsah fondu: 
2753
Metráž fondu: 
28
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAAM, Staatseigene Urkunden
Název archivní pomůcky: 
Staatseigene Urkunden
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1119-1958
Autoři archivní pomůcky: 
Jochen Rösel
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Signatury bohemik: 
237, 385, 405-407, 497, 501, 504-505, 507-508, 538-542, 546-548, 550-553, 555, 557, 564, 600-604, 675, 677-678, 728, 746, 751, 763-764, 769, 772-773, 1051, 1054, 1106, 1121-1123, 1157, 1184, 1450-1451, 1500-1503, 1505-1509, 1512, 1517-1518, 1526-1527, 1532, 1534, 1549-1550, 1557, 1563-1566, 1648-1651, 1769, 2063-2064, 2075, 2533, 2541, 2588
Popis bohemik: 
Kupní smlouva biskupa Leopolda z Bamberku pro krále českého Karla IV. o podílu biskupství na Valdenském lese, [1359] (č. 237); lenní list císaře Rudolfa II. pro Hanse Christopha Fuchse o zakoupeném podílu na zámku Reichenstein (české léno), [1589] (č. 385); přísaha Georga Schloßeho nemstít se kvůli vystěhování do Čech, 1606 (č. 405); vyrovnání ve sporu tachovského panství s úřady a panstvími měst Bärnau, Pleystein a Burgtreswitz, [1548] (č. 406); vyrovnání ve hraničním sporu purkrabství města Tachov contra úřad Mnichova nad Lesy/Waldmünchen a Treffelsteinu, [1550] (č. 407); lenní list císaře Leopolda II. pro Josefa Karga z Bebenbergu, [1790] (č. 497); potvrzení privilegií knížat Lobkowitzů pro město Neustadt a.d.Waldnaab, 1514-1641 (č. 501, 505, 507-508); potvrzení léna císaře Leopolda I. jako českého krále Václavovi, knížeti z Lobkowitz, [1666] (č. 504); lenní listy císařů jako českých králů na český lenní statek Plößberg, [1527-1781] (č. 538-542, 546-548, 550-553, 555); lenní revers vévody Johanna na pevnost Plößberg udělenou Karlem IV., [1360] (č. 557); hraniční smlouva mezi Královstvím českým a Horní Falcí, [1548] (č. 564); lenní listy císařů jako českých králů na Waldthurn a Schellenberg, [1577-1666] (č. 600-604); převedení hornofalckých a českých lén rodu von Paulsdorf na rod von Lobkowitz, 1628 (č. 675); mandáty císařů Matyáše a Ferdinanda II. městu Chebu týkající se paulsdorfských lén, 1619-20 (č. 677-678); žádost kostela ve Wurzu vypleněného husity o pomoc, 1448 (č. 728); smlouva s klášterem ve Waldsassenu o clu v Chebu, [1411] (č. 746); mandát krále Filipa pro město Cheb, že je Waldsasský dům zproštěn městských vydání, [1203] (č. 751); lenní listy císařů jako českých králů na statek Wildenau, [1657-1783] (č. 763-764, 769, 772-773); lenní listy českých králů na Wernberg pro šlechtický rod von Nothafft a následující majitelé hradu, [1481]-1482-1528 (č. 1051, 1054, 1121-1122, 1184); přísaha Petra Rosenberger z Amberku lantkraběti Leopoldovi z Leuchtenberku, že se nebude mstít, pečeť: města Tachova, 1441 (č. 1106); předávací list Burjana, pána z Guttensteinu na Breitensteinu pro Heinricha staršího, Heinricha mladšího, Jörga a Heymerama von Notthafft na Wernbergu na zámek Wernberg, [1482] (č. 1123); indultní list [povolení] hraběte Jáchyma Schlicka z Passaun (Bassano del Grappa) jménem lantkraběte z Leuchtenberka ohledně statku Roggenstein (české léno), 1561 (č. 1157); císař František II. uděluje plnou moc k vyjednávání s králem bavorským Maxmiliánem o vyrovnání se ve věci českých lén v Horní Falci, 1803-1820 (č. 1450-1451); listiny krále českého Karla IV. o nabytí hornofalckých hradů, [1353] (č. 1500-1502); dohoda císaře Karla IV. s wittelsbašskými vévody, [1374] (č. 1503); vyrovnáníčeského krále Jiřího z Poděbrad s bavorsko-landshutským vévodou Ludvíkem kvůli českým lénům, [1465] (č. 1505); lenní listy českých králů pro falckrabata a falcké kurfiřty o českých lénech, [1479-1556] (č. 1506-1509, 1512); císař Karel IV. se zříká majetku české zástavy a naproti tomu se rod Wittelsbachů vzdává českých usedlostí, [1374] (č. 1517-1518); zastavení několika hradů v Horní Falci Karlu IV., [1353] (č. 1526-1527, 1557); smírčí smlouva českého krále Karla IV., [1354] (č. 1532); král Rupprecht ruší privilegia udělená českým králem Václavem, [1401] (č. 1534); dědické vyrovnání českého krále Ladislava s kurfiřtem Ludvíkem V. a falckrabětem Friedrichem II., 1509 (č. 1549-1550); poselstvo, které má urovnat hraniční spory mezi Čechami a Bavorskem, 1580 (č. 1563); listy s plnou mocí biskupa würzburského, vévody bavorského Wilhelma a českých stavů, které mají urovnat hraniční spory mezi Bavorskem a Čechami, 1580-1586 (č. 1564-1566); vyrovnání biskupa Albrechta z Bamberku s králem Rupprechtem ve výši 5.000 zlatých týkajících se českých lén, [1401] (č. 1648); smlouva mezi kurfiřtem Friedrich II. Falckým a lantkrabětem Georgem z Leuchtenberka o českém lénu Wernbergu, [1544] (č. 1649); smlouva mezi císařem, českým králem Karlem IV., a biskupem Leopoldem z Bamberka o veldenském lese, [1359] (č. 1650-1651); lenní list pro Friedricha, říšského hraběte z Holnsteinu na panství Holnstein (české léno), 1799 (č. 1769); vyrovnání mezi vlastníky Plößberg a Schönkirchu jménem českého krále prostřednictvím Jana Lobkowitze na Horšovském Týně, 1553-1554 (č. 2063-2064); přenechání osady Pfrentschweiher Johannu Leonhardovi Rummelovi prostřednictvím falckraběte Filipa Wilhelma z Neuburgu, 1655 (č. 2075); Michael Franck z Lichtenstadtu (Karlovy Vary), notář, bývalý klerik pražského biskupství, uděluje Bernhardovi Mulnerovi z Pořejova/Purschau (u Tachova) apoštolský dopis k odvolání se proti tíživému rozsudku soudu městýse Erbendorf, 1474 (č. 2533); svatební smlouva pro Kaspara Sanndta a Dorotheu, vdově zůstavené po sedlákovi Hansi Huebnerovi z Tachova, 1559 (č. 2541); listina města Chebu potvrzující manželský původ Georga Herbsta, krejčovského tovaryše, 1528 (č. 2588); listiny, jejichž doba platnosti je uvedena v hranatých závorkách, jsou pozdějšími opisy!

Vertical Tabs