Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Archiv

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
Branka 669
336 01 Blovice

tel.: +420 371 522 050
fax: +420 371 523 923

E–mail: soka-pj@soaplzen.cz
web: http://www.soaplzen.cz/soka-pj

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Plzeň-jih. Od r. 2005, s platností nového archivního zákona, vykonává SOkA Plzeň-jih působnost okresního archivu též pro území okresu Plzeň-město vyjma samosprávných orgánů města Plzně, jeho organizačních složek a jím zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem a sídlících na území města Plzně. Pečuje i o archiválie organizačních složek státu a dalších orgánů veřejné správy, které sídlily na území města Plzně, ale jejich působnost se nevztahovala jen na území města Plzně, ale i na území nynějších okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever, popř. ještě Tachov, Domažlice a Rokycany.

Stručná historie archivu

Okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích vznikl v r. 1960 v souvislosti s územní reorganizací státu. V rámci území nově utvořeného okresu Plzeň-jih došlo ke sloučení tří okresních archivů v Blovicích, v Přešticích a ve Stodě se sídlem ve Staňkově. Výše vyjmenované a původně i samostatné okresní archivy vznikly před vydáním vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví, jako odborná zařízení okresních národních výborů, a to pro tehdejší obvody okresů dle správního členění státu z roku 1949. Jejich předchůdci byly městské archivy, které se staly základem fondů archivů okresních. U jejich zrodu, převážně ve 40. letech 20. století, stáli dobrovolní regionální vlastivědní pracovníci.

Na území přeštického okresu se městský archiv nacházel v Dobřanech v budově radnice čp. 2. V Přešticích nebyl městský archiv vybudován ani po požáru, při kterém v r. 1784 vyhořela radnice a v ní i uložené městské písemnosti.

Okresní archiv v Přešticích byl zřízen Okresním národním výborem Přeštice v r. 1953. Sídlil v budově ONV v Přešticích v čp. 465. Pro nedostatek prostoru však za dobu své existence nepřevzal k uložení téměř žádné archiválie. Z dobřanského městského archivu se tak stal depozitář Okresního archivu Přeštice, který po zániku OA Přeštice sloužil jako depozitář i nově konstituovanému Okresnímu archivu Plzeň-jih  až do r. 1972.

Rovněž ve Stodě nebyl nikdy městský archiv institucionálně vytvořen. Pergamenové listiny a některé městské knihy byly součástí městského muzea, které sídlilo v budově radnice. Zatímco archiválie z muzea byly převzaty do Okresního archivu Stod se sídlem ve Staňkově v čp. 1 ihned po jeho ustavení v r. 1953, většina aktového materiálu se dostala do Okresního archivu Plzeň-jih až v r. 1977.

Na části území blatenského okresu, která se v r. 1960 stala součástí okresu Plzeň-jih, byl podle dochovaných zpráv důsledně budován městský archiv v Kasejovicích. Fond spolu s depozitářem, který se nacházel v Kasejovicích v čp. 98, převzal Okresní archiv Plzeň-jih do své správy od Okresního archivu Strakonice v r. 1963.

Městské archivy se nacházely i ve dvou ze tří měst blovického okresu, a to v Blovicích a v Nepomuku. Ve Spáleném Poříčí zůstalo zachováno vinou častých požárů i nezájmem radních pouze torzo původně jistě bohaté městské registratury.

Po vzniku blovického okresního archivu v r. 1953 nemohl tento z důvodu nedostatku místa pro ukládání převzít archiválie obou výše zmíněných měst do své správy, jen evidenčně. Fyzicky musely archiválie zůstat uloženy na původních místech, která se stala depozitáři blovického okresního archivu.

Blovický okresní archiv zpočátku sídlil v Blovicích v Malé ul. 205 v jediné podkrovní místnosti v budově bývalé židovské synagogy.  V r. 1960 získal okresní archiv, tentokrát už s přídomkem Plzeň-jih, tři místnosti v budově na náměstí čp. 137 v Blovicích. Dvě místnosti byly využity jako depozitář, ve třetí byla zřízena pracovna, která zároveň sloužila i jako studovna. Během let 1960–1962 byly do Blovic převezeny písemnosti bývalých okresních archivů v Přešticích a ve Stodu a archiválie z depozitářů umístěných do té doby v Nepomuku, Spáleném Poříčí a Starém Plzenci.

Po uskutečněném svozu archiválií v r. 1962 zbyly archivu dva depozitáře mimoblovické – v Dobřanech v čp. 2 a v Kasejovicích v čp. 98.

V roce 1972 po přestěhování archiválií z dobřanského depozitáře do centrály v Blovicích a převzetí archiválií bývalých okresních soudů Blovice, Nepomuk a Stod bylo zkonstatováno, že okresní archiv je zcela zaplněn.

V roce 1977 byl archivu vydán zákaz přijímání dalšího materiálu. Archiv tak přestal plnit jeden ze svých základních úkolů. Archiválie zůstávaly uložené u svých původců a z jejich strany jim hrozilo poškození nebo zničení, k čemuž v nejednom případě i došlo.

V r. 1991 bylo zahájeno stěhování archiválií z depozitáře v Kasejovicích a ze suterénních místností centrály archivu v Blovicích do nově upraveného depozitáře na zámku ve Spáleném Poříčí, kam byly přeneseny archivní fondy okresních soudů Blovice, Nepomuk a Přeštice a okresních úřadů Blovice a Přeštice. Koncem roku 1991 však byla zjištěna havarijní statika zámecké budovy, kde hrozilo provalení stropů depozitářů. Proto byly v následujícím roce archivem pronajaty depozitáře ve středisku ZNZZ v Blovicích v bývalé prodejně ZEMPO.

V září 1991 navíc vypovědělo Město Blovice tehdejšímu Okresnímu úřadu Plzeň-jih nájemní smlouvu pro archiv v budově č. p. 137 a trvalo na vyklizení prostor. Náhradou město nabídlo k využití archivu částečně postavenou uhelnu v Blovicích, která byla původně určena pro kotelnu na tuhá paliva.  V prosinci r. 1991 povolil odbor výstavby MěÚ Blovice změnu nedokončené stavby uhelny v Blovicích vč. přístavby na „Oblastní“ archiv Blovice.

Koncem ledna 1992 zahájil podnik Pozemní stavby Plzeň vlastní výstavbu budovy a 22. 12. 1992 ji předal Okresnímu úřadu Plzeň-jih. Nová budova má zastavěnou plochu 450m2, depotní část je vybavena kovovou samonosnou regálovou konstrukcí s úložnou kapacitou 2500 běžných metrů.

V polovině roku 1998 začalo být jasné, že v blízké budoucnosti dojde opět k vyčerpání ukládací kapacity archivu a bude se opakovat situace ze 70. let. Archivu byla proto v r. 2000 Okresním úřadem Plzeň-jih předána nevyužitá budova v místní části Blovic, v Hradišti, která původně sloužila jako sklad CO. Ta však nesplňovala podmínky pro uložení archiválií. Proto byly depozitáře v ní zřízené v r. 2006 archivem opuštěny. Archiválie byly přestěhovány do depozitáře získaného v budově Státního oblastního archivu v Plzni v Klášteře u Nepomuka.

K 1. srpnu 2002 byl Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích vyčleněn z Okresního úřadu Plzeň-jih a stal se vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

MARTÍNKOVÁ, Petra. Archivy (pasáž o SOkA Plzeň-jih), in: Plzeňsko, příroda – historie – život. Praha 2008. s. 725–726.

VOLF, Miloslav. Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947.