Státní okresní archiv Karlovy Vary

Archiv

Státní okresní archiv Karlovy Vary
nám. 17. listopadu 2
360 05 Karlovy Vary

tel.: +420 353 565 155
fax: +420 353 560 923

E–mail: soka-kv@soaplzen.cz
web: www.soaplzen.cz/soka-kv

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Karlovy Vary.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv Karlovy Vary navazuje na karlovarský městský archiv. Za prvního karlovarského městského archiváře lze považovat zdejšího kaplana a později děkana Augusta Leopolda Stöhra, který archiv uspořádal na počátku 19. století. Radnice byla roku 1875 zbořena a městský archiv byl poté několikrát stěhován do nepříliš vhodných prostor, až byl posléze umístěn v kůlně městské solivarny, kde ležel na prknech prosycených solí. O odborné péči o archiv můžeme mluvit až od roku 1894, kdy bylo systemizováno místo městského archiváře. Stal se jím gymnaziální profesor Karl Ludwig, který archiv přestěhoval do budovy gymnázia. Po jeho smrti 14. března 1931 se správcem archivu stal Anton Ernst Rudolf a od 1. srpna 1936 profesor obchodní akademie Viktor Karell. Po jeho odchodu na frontu archiv spravoval v jeho zastoupení opět A. E. Rudolf. V roce 1935 byl archiv přemístěn společně s muzeem a knihovnou do nové budovy v ulici Karla IV. č. 8. Během války byla část archiválií z obav před nálety provizorně přestěhována do dnešní Galerie umění na okraji města.

Po válce byl do funkce vedoucího archivu jmenován v únoru 1948 Alexandr Gross, jenž byl stejně jako jeho předváleční předchůdci současně pověřen i správou městského muzea. Archiv nalezl v nepořádku, zejména novější registraturu po roce 1850. Když aspoň hrubě uspořádal starší registraturu, mohl v červnu 1949 otevřít archiv pro veřejnost. Následujícího roku proběhlo přestěhování archivu do budovy bývalého okresního úřadu na Nové louce č. 23. Protože bylo nutné dát do pořádku i archivy v ostatních městech, prováděl průzkum městských archivů a vedl jejich pracovníky při pořádacích pracích. Gross vyvíjel činnost i mimo archiv – prováděl archeologický průzkum v Karlovarském kraji (hledal hradiště na vrchu Gobes u Sedlce, zkoumal hradiště v Drahovicích), navrhoval nové názvy obcí.

Okresní archiv Karlovy Vary byl vytvořen na základě vládního nařízení č. 29/1954 ze 7. května 1954. K jeho řízení bylo vytvořeno archivní oddělení krajské správy ministerstva vnitra a archiv byl umístěn v budově dosavadního karlovarského městského archivu na Nové louce, do níž byly postupně přestěhovány archiválie ostatních obcí okresu. Vedoucím okresního archivu se stal dosavadní karlovarský městský archivář Alexander Gross. Když v roce 1956 došlo k personálnímu oddělení funkcí vedoucího archivu a vedoucího muzea, rozhodl se pro muzeum a na jeho místo v archivu nastoupil dosavadní středoškolský profesor Miroslav Sedlák.

Okresní archiv Karlovy Vary spravuje archiválie vzniklé z činnosti institucí působících na území okresu Karlovy Vary, který byl vytvořen v roce 1960.

Roku 1966 došlo k dalším organizačním změnám. Archivní správa na KNV byla zrušena a od tohoto roku byl archiv administrativně řízen odborem vnitřních věcí ONV Karlovy Vary a po odborné stránce SOA v Plzni. Tento stav kodifikoval i nový archivní zákon č. 97 z roku 1974. Funkci ředitele archivu vykonával od roku 1965 Rudolf Stránský. V letech 1971-1972 byl archiv přestěhován do bývalé obecné školy v Rybářích čp. 100. Archiv v té době musel i nadále řešit prostorovou situaci. Některé archiválie byly uloženy v prostorách okresního soudu, další byly provizorně umístěny v bývalé porcelánce v Dalovicích.

V souvislosti se správní reformou a zánikem okresního úřadu je archiv od 1. července 2002 vnitřní organizační jednotkou SOA v Plzni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

VOLF, Miloslav. Popis městských archivů v Čechách. Praha: Zemský národní výbor, 1947, s. 303–306.

BYSTRICKÝ, Vladimír – HRUBÝ, Václav. Přehled archivů ČSR. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1984, s. 108–109.

LUDWIG, Karl. Stadtarchiv, Bibliothek, Museum. In: Festschrift zur 74. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Karlsbad: 1902, s. 633–644.

MAŘÍK, Antonín. Správa města, písaři a archiv Karlových Varů. Sborník archivních prací 48, 1998, č. 1, s. 105–187.

RICHTER, Anton. Aus der Geschichte des Archives und des Museums. Deutsche Tageszeitung, Jahrg. 80, (1939), Num. 169, z 22. 7., s. 4.

RICHTER, Anton. Das Karlsbader Stadtarchiv. Karlsbader Tagblatt, Jahrg. 43 (1934), Num. 183 z 12. 8., příloha Die Seite der Heimat.

Das Jahrbuch des Staatlichen Regionalarchivs in Pilsen. Pilsen: Staatliches Regionalarchiv in Pilsen, 2003–2008, an verschiedenen Orten.

Westböhmische Archive. Pilsen: Staatliches Regionalarchiv in Pilsen, 2010, S. 16–17.