Státní okresní archiv Klatovy

Archiv

Státní okresní archiv Klatovy
Mayerova 128
339 01 Klatovy

tel.: +420 376 360 712
fax: +420 376 360 710

E–mail: soka-kt@soaplzen.cz
web: www.soaplzen.cz/soka-kt

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Klatovy.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv Klatovy byl zřízen roku 1954, kdy podle vládního nařízení č. 29/1954 Sb. a dle následných prováděcích předpisů vydaných ministrem vnitra došlo k ustavení okresních archivů v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích jako odborných zařízení tamních okresních národních výborů (ONV). Okresní archiv v Sušici převzal existující Archiv města Sušice a doplňoval jej fondy z příslušného okresu. Obdobně horažďovický archiv umístěný na tamním zámku měl ve své správě archivní fondy, které byly dosud uloženy v tamním muzeu. Nejproblematičtější byla situace v Klatovech, kde měl archiv přiděleno několik místností v suterénu budovy ONV a část archivních fondů (Archiv města Klatovy, klatovské cechy a spolkové organizace) byla uložena v klatovském muzeu. Po zrušení ONV Horažďovice a Sušice v roce 1960, byly 1. července t. r. tyto archivy sloučeny v Okresní archiv Klatovy. Pro kritický nedostatek prostor vhodných k uložení archiválií, zejm. v Klatovech, však přetrvávalo faktické rozdělení archivu na tři pracoviště. V roce 1966 získal ONV Klatovy pro archiv budovu bývalé klatovské synagogy a další depozitář na zámku v Obytcích. Fondy z Horažďovicka byly nadále umístěny na tamním zámku. Na neúnosnou prostorovou situaci a zaostalé technické vybavení archivů v ČR reagovala vláda svým usnesením č. 385/1992, podle kterého měla být řešena mj. i situace Státního okresního archivu v Klatovech. K nápravě stavu přistoupil Okresní úřad Klatovy v letech 1995–1996 výstavbou a odpovídajícím vybavením nového objektu archivu ve zrušených kasárnách. Od roku 1997 sídlí archiv v jediné budově, do níž byly svezeny fondy ze všech stávajících depozitářů. V souvislosti s rušením okresních úřadů se v souladu se zák. č. 320/2002 Sb. stal Státní okresní archiv Klatovy od 1. 8. 2002 vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

HOLÁ, Věra. Okresní archiv v Sušici. Vlastivědné zprávy Sušicka, Sušice, 1958, s. 7–10.

HOLÁ, Věra. Výroční zpráva Okresního archivu v Sušici. Vlastivědné zprávy Sušicka, Sušice, 1959, s. 27–28.

HOLÁ, Věra. Okénko do archivu. Vlastivědné zprávy Horního Pootaví 1960–1961, Sušice, 1962, s. 24–26.

SÝKOROVÁ, Lenka. Karel Němec, archivář a muzejník Horažďovicka. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, Plzeň, 2007, s.115–119.

LHOTÁK, Jan. Antonín Janák – první archivář města Sušice. Sborník prací z historie a dějin umění 6, Klatovy, 2011, s. 247–278.

Bavarika