Jste zde

Velkostatek Červené Poříčí, 1609-1949

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Červené Poříčí
Značka fondu: 
Vs Červené Poříčí
Číslo fondu: 
20022
Časový rozsah fondu: 
1609-1949

Archivní fond Velkostatek Červené Poříčí (okr. Klatovy) obsahuje písemnosti z let 1609-1649, hlavně ze správy velkostatku ( spisový materiál, úřední knihy, účetní záležitosti). Celý fond lze v podstatě považovat za bavarikum, protože zápisy zachycují zejména archiválie vzniklé v období, kdy statek vlastnili Törringové z Jettenbachu (bavorský šlechtický rod) a vévoda bavorský. Na počátku 18. století vlastnil panství Červené Poříčí generál Jan Jiří Hauben (panství zakoupil v roce 1702). Po jeho smrti převzala panství jeho dcera Františka Augusta, provdaná Törring von Jettenbach. Maximilián Josef získal sňatkem s Františkou Augustou panství Červené Poříčí, do roku 1746 vlastnil také Měčín u Nepomuka, měl syny Norberta Johanna, Josefa Maxmiliana a Maxmiliana Prokopa, který se stal biskupen ve Freisingu. Během správy Törringů zažívalo panství období velkého rozvoje. Za hraběnčina syna Norberta Johanna Törringa z Jettenbachu se rozsáhlé panství kvůli vysokým dluhům dostalo do nucené správy (sequestrem se stal Kryštof, rytíř z Milachu). V roce 1763 pak majetek v exekuci koupil Klement František, vévoda bavorský, vévoda v Horní Falci a falckrabě rýnský, který jej připojil k tzv. české skupině saských panství společně spravovaných pražskou administrací. K Červenému Poříčí tak náležely ještě Zákupy se Cvikovem, Buštěhrad, Police, Zvoleněves, Slatina, Ploskovice, Ostrov, Kácov a Tachlovice. Po jeho smrti panství přešlo na Karla, falckraběte z Zweibrückenu, a po něm se roku 1795 dostává do vlastnictví bavorského kurfiřta Maxmiliána Josefa, vévody z Zweibrückenu. Roku 1805 bylo panství převedeno státní smlouvou do majetku habsbursko-lotrinského rodu na arcivévodu Ferdinanda. Mezi zápisy bavarik se vyskytují i zápisy zhostných listů, které vydali příslušníci rodu Törringů z Jettenbachu, když propouštěli poddané na jiná panství (a také když poddané přijímali na své červenopoříčské panství).

Metráž fondu: 
104,65
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení