Jste zde

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Archiv

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Jindřichovice 1 – zámek
358 01 Kraslice

tel.: +420 352 695 254
fax: +420 352 695 603

E–mail: soka-so@soaplzen.cz
web: http://www.soaplzen.cz/soka-so

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Sokolov.

Stručná historie archivu

Okresní archiv Sokolov byl zřízen Okresním národním výborem v Sokolově 1. ledna 1953 a v podstatě navázal na činnost Městského archivu v Lokti, který již bezprostředně po druhé světové přebíral archiválie z míst v jeho širokém okolí. V meziválečném období byly na Sokolovsku odborně vedeny také městské archivy v Sokolově, Horním Slavkově, Krásně a Kynšperku nad Ohří. Prvním sídlem sokolovského okresního archivu se stala budova radnice v Lokti a správy nové instituce se ujal Heinrich Zimmermann, dosavadní městský archivář.

Na okrese Kraslice začal okresní archiv působit až v průběhu roku 1959, do té doby zajišťoval některé základní archivní funkce na území kraslického okresu Okresní archiv Sokolov a přitom také převzal do správy řadu zdejších archivních fondů. Kanceláře a depozitář okresního archivu byly v Kraslicích umístěny v přízemí budovy okresního soudu a prostorách zrušeného vězení.

Po reformě státní správy 1. červenci 1960 zanikl i kraslický okresní archiv a jeho působnost převzal Okresní archiv Sokolov, který však nadále využíval zmíněné archivní objekty v Lokti a Kraslicích. Teprve v průběhu 60. let nalezl Okresní národní výbor v Sokolově pro jím řízený archiv nové sídlo v uvolněném zámku v Jindřichovicích. Po nutné adaptaci a přestěhování z původních působišť zahájil Okresní archiv Sokolov formálně činnost v Jindřichovicích od 1. 10. 1967.

V této podobě prošel Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích v podstatě všemi správními a organizačními změnami, jež se dotkly tohoto článku státních archivů. Od 1. srpna 2002 se stal vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni a od 1. ledna 2003 vymezují jeho územní působnost obvody obcí s rozšířenou působností Kraslice a Sokolov kryjící se s územím okresu Sokolov.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

AUBRECHT, Radek. Vladimír Vlasák šedesátiletý. Minulostí Západočeského kraje, 2008, roč. 43, s. 383–385.

BURACHOVIČ, Stanislav. Heinrich Zimmermann (1903–1987). Zprávy Chebského muzea a Okresního archivu Cheb, 1988, roč. 7, s. 93–95.

BURACHOVIČ, Stanislav. Heinrich Zimmermann (1903–1987). In Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů : výběr přednášek ze setkání společnosti v letech 1984–1998. Aš : Muzeum Aš, 1999, s. 16–17.

ČERMÁKOVÁ, Milada. Německé obecné a měšťanské školy na Sokolovsku a zpracování jejich fondů. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, 2003 (vydáno 2004), s. 123–127.

Dokumenty z okresního archivu Jindřichovice shromážděné panem Hartwigem Ruppertem z Krásna nad Teplou. Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2000, roč. 16, č. 100, s. 36–40.

Pocta Antonu Gnirsovi. Loket, 2003.

VLASÁK, Vladimír. Dvě nové listiny ve fondu Archiv města Horní Slavkov. Západočeské archivy, 2010, s. 61–63.

VLASÁK, Vladimír. Anton Gnirs a počátky městského archivu v Lokti. Historický sborník Karlovarska, 2004, roč. 10, s. 173–192.

VLASÁK, Vladimír. Erbovní listina Rudolfa II. z roku 1587 pro hornoslavkovské měšťany : významná listinná akvizice Státního okresního archivu Sokolov. Sborník muzea Karlovarského kraje, 2009, roč. 17, s. 301–310.

VLASÁK, Vladimír. Historická zpracování vývoje měst a obcí ve Státním okresním archivu Sokolov a jejich vydávání. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, 2002 (vydáno 2003), s. 83–89.

VLASÁK, Vladimír. Poznámka k pozemkovým knihám ve fondech archivů měst. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, 2004 (vydáno 2005), s. 120–125.

VLASÁK, Vladimír. Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích. Západočeské archivy, 2010, s. 26–29.

VLASÁK, Vladimír. Za Jindřichem Zimmermannem. Archivní časopis, 1988, roč. 38, č. 2, s. 113–115.

VLASÁKOVÁ, Eva. Archivář Heinrich Zimmermann. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, 2006 (vydáno 2007), s. 140–146.

VLASÁKOVÁ, Eva. Četnictvo mezi dvěma světovými válkami v archiváliích SOkA Sokolov. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, 2005 (vydáno 2006), s. 81–86.

VLASÁKOVÁ, Eva. Vývoj správy obcí na Sokolovsku v letech 1945 až 1953 a zpracování jejich archivních fondů. Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, 2004, s. 96–102.